Magyar
+36 (1) 439-2330
info@family-center.hu
Líra
A Lí­ra köny­ves­bolt­ok a leg­szé­le­sebb vá­lasz­té­kot nyújt­ják nem csak könyvekből, hanem CD és DVD lemezekből, videókból és kottákból egyaránt.

Vál­lal­juk – Ma­gyar­or­szá­gon egye­dül –, hogy az adott bolt­ban ép­pen nem ta­lál­ha­tó ter­mé­ket a meg­ren­de­lés­től szá­mí­tott 72 órán be­lül be­sze­rez­zük, a kül­föl­dön meg­je­lent ide­gen nyel­vű kö­te­tek pe­dig kéthe­tes szál­lí­tá­si ha­tár­idővel nem­csak in­ter­ne­tes könyv­áru­há­zunk­ban, hanem bár­me­lyik köny­ves­bol­tunk­ban is meg­ren­del­he­tők. Ná­lunk az ol­va­só a köny­ves­bolt­ban is ott­hon van.

 

 

Líra Könyv Baján lira  

 

 

Nyitva tartás és elérhetőségek:

 

 

- Baja:  


Tel: (+36) 79 / 522 190

 

E-mail: fbaja@lira.hu


H-P: 09:00 - 19:00


Szo: 09:00 - 19:00


V: -

Újdonságaink
Üzleteink
Az ország egész területén! Mutasd